mcparkens policy

För mcparkens besökare och användare

Läs detta dokument ordentlig innan du besöker och använder dessa tjänster som erbjuds på denna hemsida. Du binds att godkänna dessa avtal och regler. Om du inte vill binda dig till nedan listade avtal så får du inte använda och bruka de tjänster som finns på denna hemsida. mcparken har rätt att ändra detta avtal vid önskat tillfälle utan att informera besökaren varpå det är viktigt att läsa avtalet löpande.

§ 1. Copyright, licenser och program

Som copyright och avtal så binder du dig till att inte återpublicera, använda, modifiera, distribuera på något inkluderat text, grafik, programkod, eller programvara utan skriftligt godkännande från pellesoft, programfabriken eller ägaren till det insända materialet. Du har rätt att skriva ut och ladda ner delar av materialet för ej kommersiellt bruk. Du har inte rätt att ta bort copyright noteringar eller sälja vidare delar, texter, programkod eller material från hemsidan.

§ 2. Publika tjänster

Material och texter som inte publiceras av mcparken såsom information som skrivs i någon publik area av hemsidan såsom anslagstavla, forum, nyhetsgrupper, imail eller e-post, chatt samt övriga publika media ansvarar inte Pellesoft för. Du som besökare ansvarar själv för det material, texter eller annat som publiceras via hemsidan och kan inte säga att pellesoft är ansvarig för det du publicerar.

Om du publicerar programvara som är felaktig och påvisar problem på din och andras datorer är det du själv som är ansvarig för detta. Du som hämtar program eller programkod som publicerats av annan användare och används på din eller annans dator ansvarar du själv för eventuella fel.

Om du tror att innehållet som finns på hemsidan orsakar problem skall du genast meddela ägaren av materialet och påtala dess brister. Görs ingen åtgärd av detta skall du meddela pellesoft för borttagande av det felaktiga eller skadade materialet.

Inte vid något problem kan mcparken vid misstag, förstörelse, tappande av data eller orsakat av felaktiga eller förstörande program, programvaror eller programkod samt övrigt publikt material vara ansvarig för.

§ 2.1. Publikt material insänt till mcparken

mcparken äger rätten att publicera det material som skickats in från dig som användare. Artiklar, tips, program och övrigt material som skickas in till mcparken ges som bidrag till hemsidan om inget annat anges genom skriftligt avtal. Att begära att ta bort material som redan publicerats görs endast efter överenskommelse mellan båda parter. En artikel ägs alltid av författaren som skickat in materialet men får användas fritt av pellesoft för publik publicering.

Om materialet önskas publiceras på annan plats än mcparken måste muntligt eller skriftligt godkännande från dels skribenten samt mcparken medgivas innan så sker. Exempel är utbildningssyfte för skolor mm.

§ 2.2. Dubbelpublicering

Material insänt till mcparken i form av artiklar får även publiceras på andra siter. Material som tidigare publicerats på andra sidor mot ersättning eller bindande avtal får inte publiceras på pellesoft.

§ 2.3. Lagen om elektroniska anslagstavlor

Enligt lagen om elektroniska anslagstavlor måste mcparken informera att samtliga kommer att kunna läsas det som skrivs i de publika forumen. Material enligt paragraf 5 i 1998:112 måste pellesoft ta bort material som anses stötande, tillfaller brottsbalken, är rasistiska eller avser uppvigling. För detaljer se 1998:112 för samtliga fall.

mcparken kan dömas till böter eller fängelse om detta inte efterlevs. För att bli godkänd som medlem måste du först acceptera att dessa regler efterföljs.

§ 3. Material

Du ansvarar själv för att ha en internetanslutning och abonnemang, dator och hårdvara samt programvara för att använda och nyttja hemsidan samt alla kostnader relaterade därtill.

§ 4. Känslig information

Du har ett lösenord som är kopplat till ditt konto. Om du tappar bort detta eller av någon annan anledning försummar eller ger ut detta till någon person så ansvarar du själv för detta samt dess följder.

Informationen som finns lagrad för dig som medlem har du rätt att få reda på. För övriga medlemmar är detta privat information och ges inte ut. Du har själv valet att göra dig icke publik och på detta sätt undviker du att visa vem du är.

§ 5. Upphör ditt konto

Vid upphörande av ditt konto tas all information bort permanent och kan inte återskapas vare sig för mcparken eller andra medlemmar.

§ 6. För internationella medlemmar

Då Internet är vida åtkomligt så får du som inte kommer ifrån Sverige rätta dig efter motsvarande lagar som gäller för det land du är bosatt i.

§ 7. Hantering med tredje part

Om du utför korrespondens, utför tjänster eller köp genom hemsidan så är det direkt med denna part ditt avtal, överkommelse eller betalning gäller. mcparken är inte ansvarig för någon form av dessa avtal. Sponsorer, reklam, rabatter och andra erbjudanden eller transaktioner från, mellan eller genom pellesoft ansvar inte pellesoft för. Upphör någon av dessa parter med den tjänst som erbjuds så är det mellan dig och tredje part som avtalet gäller mellan varpå du får kontakta dom.

§ 8. Länkar

Denna hemsida har många länkar till andra hemsidor av olika karaktär. Du får inte ange länkar som leder till material som våld, sex, trakasserier, krig, eller på annat sätt kan finnas stötande för andra medlemmar.

mcparken är inte ansvarig för det material som publiceras via de publika sidorna, se publika tjänster.

§ 9. Lagar och förordningar

Detta avtal är konstruerat genom lagar i Sverige och appliceras på denna hemsida, dess konstruktör och ägare.

Alla klagomål rörande problem måste skickas inom två veckor till ansvarig för mcparken för att det skall godkännas. Avtalet kan ändras utan att informera er vilket medför att ni skall läsa igenom detta avtal löpande.

§ 10. Upphörande av hemsida

mcparken bedrivs på ideell basis och kommer finnas så länge intresse, förutsättningar och möjlighet finns. Skulle sidan upphöra så betalas inga innestående avgifter eller andra pengar ut för det som ni för närvarande har skickat in eller bidragit med.

Om webbhotell www.ballou.se upphör med aktiv sponsring av denna hemsida eller på annat sätt inte kan leverera de tjänster som ges idag kan hemsidan stängas utan förvarning.

§ 11. Betaltjänster

Om de system som används för transaktioner - i detta fall www.samport.se, eller Telluspay AB, samt Cellsynt AB medför felaktiga transaktioner, inte fungerar eller på något annat sätt medför ett fel för dig, mottagaren eller det konto som berör belastningen ansvarar pellesoft inte för.

Alla tjänster, rutiner eller programvaror som finns på denna hemsida som medför fel eller på annat sätt försakar problem och inte ägs av mcparken ansvarar respektive företag för.

mcparken ansvarar inte för eventuella likviditetsproblem hos betalaren. Tvister rörande betalning är mellan respektive parter. Om betalningen utgår så är det en process som köparen får driva med säljaren.

§ 12. Särskilda villkor

mcparken är befriad från påföljd av underlåtenhet att fullgöra förpliktelser enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet som part inte råder över som som förhindrar fullgörandet (befriande omständigheter). Så snart som hindret upphört skall förpliktelser dock fullgöras.

Som befriande omständigheter anses krig, krigshandling, myndighets åtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarkanden och därmed jämförbara omständigheter.

§ 13. Tvist om tolkning

Vid tvist om tolkning och tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsfrågor skall avgöras genom skiljedom enligt lag om skiljemän varvid rättegångsbalkens regler om omröstning och rättegångskostnader skall följas. Skiljeförfarande skall äga rum i Stockholm.

§ 14. Konkurs

Part har rätt att häva avtalet om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordförhandlingar, träder i likvidation eller eljest kan anses ha kommit på obestånd.

§ 15. Tjänster utförda av annan part

Skulle part ta kontakt med medlem för att utföra tjänster ansvarar inte mcparken för någon form av ersättning eller på annat sätt åliggande. Det är mellan er två parter som avtalet äger rum friskrivs pellesoft från alla former av åtgärder, skadestånd eller avtal som sagts muntligen eller skriftligen.

§ 16. Lagrad information om användaren

De uppgifter som finns på mcparken medför att användaren godkänt att lagra information om sig själv här. Materialet kan på intet sätt lämnas ut om enskild person utan godkännande från denne.

Användaren själv ansvarar för sitt material och vid önskemål av borttagning skall skriftligen detta anges till mcparken.

Om databasen genom oaktsamhet eller försummelse på www.ballou.se webbhotell eller på något annat sätt förskingras eller göras tillgänglig kommer inte mcparken kunna bäras ansvar.

§ 17. Lagring av personlig information

På mcparken lagras den information som du själv anser att du vill registrera. Ett krav för medlemskap är för och efternamn samt e-postadress. Vid köp av tjänster på mcparken lagras även i databasen det telefonnummer som tjänsten görs ifrån samt den ipadress som utövaren använder i kombination av tjänsten.

Utöver detta lagras även en cookie på användarens dator om automatisk inloggning så önskas. Denna tas bort genom att på framsidan välja alternativet logga ut.

§ 17a. Nyhetsbrev / spam

Ett första nyhetsbrev skickas ut för nya medlemmar automatisk och därefter kan Du själv välja att inte få vidare utskick. Det kan förekomma separat reklam, dock ej över 2ggr/månad antingen i separat utskick eller tillsammans med ordinarie utskick.

>Du får kanske vid 3-4 tillfällen ett mail för exempelvis julbrev, eller om något annan stor förändring är aktuell. I övrigt skickas bara information ut till de som önskar detta.

Ingen annan part än mcparken får tillgång till andras e-postadresser. Om en medlem frågar efter någon annans får ett imail skickas till motsvarande part för att lämna ut detta. Pellesoft lämnar inte ut epost från en medlem till en annan.

§ 17b. Cookies

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används vid funktioner, exempelvis ditt namn, användarid o.dyl. som talar om gör att vi kan hålla reda på att det är du som arbetar på sidan.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilka inställningar du har valt. Sessionscookies lagras endast på din dator så länge din webbläsares fönster är öppet.

mcparken använder båda typerna av cookies. Främst för att spara individspecifika anpassningar som besökaren själv har valt.

§ 18. Användning av hemsidans tjänster

I kombination med ditt användande av hemsidan så godkänner du att inte:

  • a) Skicka meddelanden, information, data, texter, programvaror, bilder eller annat material som är olagligt, stötande, vulgärt, destruktivt, farligt, otrevligt, eller av annan rättighet.
  • b) Ej sprida förtal, rasism, eller på annat sätt stöta dig med personer eller annat på hemsidan.
  • c) Skicka eller ladda upp material som du inte har rättighet att reproducera, visa, skicka eller enligt respektive programs lagar eller vidarebefordra till annan part på hemsidan.
  • d) Skicka eller ladda upp material som innehåller virus eller annat förstörande data i någon form.
  • e) Radera skribenters attribut, underskrifter, regler eller information som är avsedd att finnas kvar på dokument, programvara eller annat material.
  • f) Använda hemsidans kommunikationsmöjligheter som stör eller förstör sidans funktioner eller andra användas arbete. Exempel är flooding, använda capslock på text, kontinuerlig postning osv.
  • g) Skicka eller sända reklam eller annat material, spam, kedjebrev eller annan form av information som kan anses kommersiell eller annat.
  • h) Överträda svensk eller annat lands internationella lagar.
  • i) Ladda upp eller skicka material som innehåller patent, trademarks, trade hemlighet, copyrights eller annan form av rättighet eller hemlighet.
  • j) Manipulera eller visa sidan genom frames eller liknande sätt att navigera med teknik som finns nu och i framtiden.

§ 19. Uteslutande

Om du missköter dig på ett eller annat sätt förstör för andra medlemmar eller denna hemsida så får du en skriftlig varning via e-post eller liknande media. Skulle detta inte åtföljas så kommer du bli utesluten och borttagen. Att sedan komma tillbaks efter denna uteslutning kan beivras och polisanmälas om arten av misskötseln anser ärendet lämpligt.

Om två eller fler parter inte i samförstånd kan komma överrens i de media som finns på mcparken tas kontot bort med omedelbar verkan. Likaså gäller om bristfällig information finns, såsom epost för och efternamn. En anmälan kan komma från ena eller fler parter, även från oberörd part. Påhopp såsom rasistiska, förtal, hot eller liknande medför skriftlig varning, därefter avstängning.

Om detta inte efterlevs kommer en abuseanmälan till respektive ISP att göras för att stänga av medlemmens konto.

Finner du någon du vill anmäla skall detta skrifligen göras till abuse@mcparken.se med en förklaring om orsak till anmälan.

§ 20. Rabatter, prenumerationer eller annat erbjudande och tjänster

De rabatter, prenumerationer, erbjudanden, reklam, försäljningar eller annat som förekommer på hemsidan ansvaras inte av mcparken. Om ett avtal tecknas med någon sådan tjänst är det mellan dig som användare och parten avtalet gäller.

Om man betalt ett bonusmedlemskap och kontot tas bort kommer inte någon återbetalning att göras. Ett bonusmedlemskap är en summa för sponsring och kan i inga fall återbetalas. Om pellesoft däremot missköter sitt åttagande kan återbetalning komma i beakting.

§ 21. Övriga villkor

mcparken har ingen kontroll över och möjlighet att ansvara för det material som publiceras och skrivs, och kan därmed inte hållas ansvarig för något , oavsett om det är texter, publiceringar, program, tjänster, reklam, rabatter, transaktioner, erbjudanden, tjänster, åtaganden eller motsvarande. Den som publicerar materialet tar ansvar för sitt respektive material.

Påfinns copyrightskyddat material eller programvara eller dyl. skall omgående rapport skickas till abuse@mcparken.se för borttagning. Man kan även kontakta ägaren direkt via iMail som själv tar bort materialet.